Kreyol
Se yon onè ak yon privilèj pou-m sèvi-ou kòm reprezantan eli 12ièm distrik Suffolk la epi tou kòm Speaker nan chanm legislativ nan Massachusetts.

Mwen espere ke wap jwen-n website sa- trè zitil ou, pou ka navige nan distrik-la, nan chanm reprezatan yo, ak nan gouvenman Massachusetts.
Si ou genyen nenpòt kesyon, ide, ou minm ti pwoblèm, pa ezite kontakte biwo-m ke wap jwen lè ou itilize seksyon ki rele "Contact Us" la. Mwen konte kontinye travay ak ou menm, pou ou menm, pou nou ka ensanm kontinye adrese defi ke lavni res ève pou nou.

Mèsi

Thomas M. Finneran

Moun ki rete nan 12zièm Suffolk distrik ki gen ladan Dorchester, Mattapan, avek Milton ta dwe santi-ou konfotab pou you rele biwo-m le yo gen nenpot pwoblem avek biwo leta. Anploye-yo ki nan biwo-m yo la pou ede nenpot moun, kompayi, etablisman ak gwoup asosiyasyon. Anploye-m yo ap fe tou-tmwayen posib pou yo ba'w bon sevis.

Si yon moun pa rete nan distrik ke-m reprezante-a mwen ta konseye-ou pou antre-n an kontak avek reprezantan-ou pou li kapab ede-ou nomalman.

Tanpri voye yon let bak detay pou ki esplike pwoblem ou genyen an. Nan let la ekri non-ou, adres-ou e nimero telefon-n ou. Le ou mete tou-t infomasyon sa yo, sa ap pemèt yon-n nan anploye yo ede -ou pi byen.
Voye let la nan adres sila-a :

Speaker Thomas M. Finneran
District Services Staff
State House, Room 356
Boston, MA 02133


Ou kapab tou rele biro-m nan 617-722-2500 e mande pou yon nan moun ki travay avek konstitiyan ki nan distrik mwen an. Le moun sa pale ave-ou, lap mande-ou plis detay sou ka ke ou ba li-a. Enfomasyon sa yo ta zipoze ekri paske gen anpil ajens ki mande dokiman ekri.

Si ou bezwen ed konsènan pwoblem avek gouvènman federal e ou rete nan 12 ziem Suffolk distrik, tanpri kontakte kongresman Stephen Lynch, Kongresman Capuano, Senatè Edward kennedy, Senatè John Kerry. E si ou pap rete nan 12ziem Suffolk distrik mwen ta konseye-ou pou antre an kontak avek kongresman-n oubyen Senate ki reprezante-ou la.
 
Francais
C'est un honneur et un privilège pour moi de vous servir en tant que Représentant du 12ième Suffolk District et comme Speaker de la chambre Législative de Massachusetts.

J'espère que ce Website vous soit utile pour toutes vos questions relatives à la chambre législative et le gouvernement de Massachusetts.

Je vous prie de ne pas hésiter à contacter mon bureau en utilisant la section " Contact Us " du website si vous avez des questions, commentaires ou inquiétudes à partager avec nous. Je continuerai à travailler avec vous et pour vous afin qu'on puisse faire face aux nombreux défis réservés par l'avenir.

Merci

Thomas M. Finneran

Les résidants de la 12ème Suffolk District de Dorchester, de Mattapan et de Milton, sont encourages a contacter mon bureau concernant des conflits avec des agences prives ou publiques. Le personnel expérimente de mon bureau travaille de concert avec les individus, les compagnies, les établissements, et les groupes d'associations pour résoudre les conflits prives et publiques. Mon personnel fera tout son effort pour vous aider dans une large mesure avec les problèmes que vous pouvez rencontrer.

Si vous ne vivez pas dans la 12ème Suffolk District, s'il vous plait entrez en contact avec votre représentant d'état, de sorte qu'il ou elle puisse vous aider correctement.

Veuillez m'envoyer une lettre détaillée à propos de votre problème. Veuillez bien mentionner votre nom et prénom, adresse et numéro de téléphone. En nous faisant part de toutes ces informations concernant votre cas, vous permettrez à mon personnel de vous servir avec plus d'efficacité.

Expédiez une description détaillée de vos circonstances à l'adresse suivante:

Speaker Thomas M. Finneran
District Services Staff
State House, Room 356
Boston, MA 02133


Vous pouvez également appeler mon bureau au numéro 617-722-2500 et demander pour un des membres du personnel de service du district. Le personnel peut demander d'autres détails par écrit, parce que beaucoup d'agences exigent des documentations écrites.

Si vous avez besoin d'aide concernant un problème avec le gouvernement fédéral et que vous vivez dans la 12th Suffolk District, s'il vous plait contactez les membres suivants du Congrès Américain Stephen Lynch, Michael Capuano, sénateur Edward Kennedy, ou sénateur John Kerry. Si vous vivez à l'extérieur la 12th Suffolk District, s'il vous plait entrez en contact avec votre membre du Congrès ou sénateur d'état.